วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

หลักการวัดและประเมินผล

หลักการวัดและประเมินผล

การวัดและประเมินผล

การวัดและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับเรียนการสอน จึงมีความสำคัญต่อการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพราะการวัดและประเมินผลเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้ครูผู้สอนได้ข้อมูลสารสนเทศในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของครูและผู้เรียนตลอดจนเป็นข้อมูลที่จะนำไปปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ของครูและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาและเรียนรู้เรียนเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของเกณฑ์การตัดสินการผ่านรายปีและช่วงชั้นทั้ง 4 เกณฑ์ คือ การประเมินสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน